zqrx.net
当前位置:首页 >> 登幽州台歌带拼音 >>

登幽州台歌带拼音

dēng yōu zhōu táigē 登幽州台歌 zuò zhě:chén zǐáng 作者:陈子昂 qián bú jiàn gǔ rén ,hòu bú jiàn lái zhě.前不见古人,后不见来者.niàn tiān dì zhī yōu yōu ,dú chuàng rán ér tì xià.念天地之悠悠,独怆然而涕下.

dēng yōu zhōu táigē 《登幽州台歌》zuò zhě:táng dài chén zǐáng 作者:唐代 陈子昂 qián bú jiàn gǔ rén ,hòu bú jiàn lái zhě.前不见古人,后不见来者.niàn tiān dì zhī yōu yōu ,dú chuàng rán ér tì xià.念天地之悠悠,独怆然而涕下.白话译文:向

登幽州台歌拼音:前不见古人:qián bù jiàn gǔ rén.后不见来者: hòu bù jiàn lái zhě.念天地之悠悠:niàn tiān dì zhī yōu yōu.独怆然而涕下:dú chuàng rán ér tì xià.白话译文:向前看不见古之贤君,向后望不见当今明主.一想到天地无穷无

《dēnyōuzhōutáiē》《登幽州台歌》zuòzhě:chénzǐán 作者:陈子昂qiánbùjiànǔrén,hòubùjiànláizhě.前不见古人,后不见来者.niàntiāndìzhīyōuyōu,dúchuànránérlèixià.念天地之悠悠,独怆然而泪下.赏析:此诗是一首吊古伤今的生命悲歌

登幽州台歌拼音 dēng yōu zhōu tái gē 登幽州台歌 qián bú jiàn gǔ rén ,hòu bú jiàn lái zhě .前不见古人,后不见来者.niàn tiān dì zhī yōu yōu ,dú chuàng rán ér tì xià !念天地之悠悠,独怆然而涕下!

Qian bu jian gu ren , hou bu jian lai zhe.前 不 见 古 人, 后 不 见 来 者.Nian tian di zhi you you, du chuang ran er qi xia 念 天 地 之 悠 悠,独 怆 然 而 泣 下!

登幽州台歌作者:陈子昂 (唐)前不见古人,后不见来者.念天地之悠悠,独怆然而涕下!多音字见拼音:jiàn xiàn地拼音:dì de 而拼音:ér néng

qian bu jian gu renhou bu jian lai zhenian tian di zhi you youdu cang ran er ti xia

前不见圣贤之君,后不见贤明之主.想起天地茫茫悠悠无限,不觉悲伤地流下眼泪.幽州台:又称燕台,史传为燕昭王为招揽人才所筑的黄金台,故址在今北京市大兴县.悠悠:无穷无尽的意思.怆然:悲痛伤感的样子.涕:眼泪. 《登幽州台歌》这首短诗,由于深刻地表现了诗人怀才不遇、寂寞无聊的情绪,语言苍劲奔放,富有感染力,成为历来传诵的名篇. 陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人.他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱.他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷.

念 天 地 之 悠 悠,独 怆 然 而 涕 下 niàn tiān dì zhī yōu yōu ,dú chuàng rán ér tì xià

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zqrx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com